Solliciteer Direct
  • Carrièreniveau Anders
  • Opleidingsniveau Niet gespecificeerd

Over deze vacature

Stichting OPOPS (Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht- Sliedrecht) biedt onderwijs dat zich richt op de voorbereiding op de samenleving, optimalisering van talentontwikkeling en ontwikkeling van een eigen identiteit waar verdraagzaamheid onderdeel van uitmaakt. De stichting staat voor leren van en met elkaar, met respect en vanuit wederzijdse betrokkenheid, in een uitdagende en veilige leeromgeving, dicht bij huis én midden in de samenleving.

We zijn bevlogen en bieden het best mogelijk onderwijs aan leerlingen ongeacht geloof, ras en achtergrond. We werken dagelijks vanuit onze kernwaarden respectvol, verbindend en ambitieus.

Onder de Stichting vallen 9 basisscholen in het gebied Papendrecht en Sliedrecht met in totaal zo’n 1850 leerlingen. Iedere school wordt aangestuurd door een schooldirecteur. In totaal werken er zo’n 180 medewerkers op de scholen. Het bestuur van OPOPS bevindt zich in Papendrecht. Het bestuurskantoor bestaat uit 5 medewerkers, waaronder de bestuurder.

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Papendrecht en Sliedrecht (OPOPS) zoekt een enthousiaste

LID RAAD VAN TOEZICHT

De raad van toezicht ziet toe op het handelen van de bestuurder en is kritisch gesprekspartner voor de bestuurder. Statutair is de Raad van Toezicht belast met onder andere het toezien op de rechtmatige verwerving en besteding van middelen, het toezien op de naleving van wet- en regelgeving conform de Code Goed Bestuur en het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategische meerjarenplan.

Een lid van de Raad van Toezicht doet voorstellen voor de vertaling van een visie in strategische doelen. Hij/zij staat open voor en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten en/of veranderende omstandigheden en verhoudingen, eisen en regelgeving.

Ons nieuwe lid Raad van Toezicht:
• beschikt over strategisch inzicht en inzicht in politieke en maatschappelijk verhoudingen;
• voelt zich betrokken bij het primair openbaar onderwijs en is op hoofdlijnen vertrouwd met de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij;
• kan zich onafhankelijk opstellen ten opzichte van de binnen de Stichting aanwezige geledingen;
• beschikt over een relevant netwerk;
• is van onbesproken gedrag, beschikt over een sterk normbesef en handelt integer en zorgvuldig;
• beschikt over voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment: de leden besteden naar verwachting circa 60 uur op jaarbasis aan de Raad van Toezicht;

Naast deze kenmerken en de invalshoeken onderwijs, jeugd, bestuur en overheid, geniet het de voorkeur dat het nieuwe lid van de Raad van Toezicht kennis en expertise heeft in het resultaatgebied Personeel en organisatie/HRM.

Wat kunnen wij bieden?
• De kans om een actieve bijdrage te leveren aan het openbaar primair onderwijs in Papendrecht en Sliedrecht;
• Samenwerking met de andere betrokken leden van de Raad van Toezicht waarbij het gaat om collegialiteit en waardering voor ieders professionele eigenheid en inbreng;
• Jaarlijkse scholing vanuit het aanbod van de VTOI;
• Een binnen de sector passende vergoeding.

Informatie
Nadere informatie over de vacature en over OPOPS en kan opgevraagd worden bij mevrouw S. Ploegaert, Staffunctionaris HRM, via s.ploegaert@opops.nl

Procedure
Er is een benoemingsadviescommissie gevormd bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de RvT, GMR en de directie. Het inwinnen van referenties behoort tot de mogelijkheden. Uw sollicitatie ontvangen wij graag voor 12 december 2023 via s.ploegaert@opops.nl ter attentie van mevrouw J. Reuwer, Voorzitter RvT.

Over het bedrijf

Solliciteer Direct