Lid Raad van Toezicht

Part time De Koperhorst in Medisch / Zorg
 • Carrièreniveau Werknemer

Over deze vacature

De Koperhorst is een zelfstandig woon-zorgcomplex die diverse vormen van wonen en zorg aanbiedt. Er wonen 240 bewoners zelfstandig of in een groep. Daarnaast werken er 350 medewerkers en 150 vrijwilligers. De Koperhorst staat in Amersfoort, in de wijk Schothorst, en heeft een duidelijke wijkfunctie. De organisatie is financieel gezond, heeft haar vastgoed in eigen beheer en staat binnen Amersfoort bekend als een goede samenwerkingspartner. De organisatie wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur.

‘Ik doe ertoe en ik hoor erbij’, dat is de reactie die we willen zien en ervaren bij onze bewoners, ouderen in de omgeving, medewerkers, stagiaires en vrijwilligers. Het warme gevoel van thuis: wij geloven dat zorg en ondersteuning daaraan op elke manier kan en moet bijdragen. Wij zien het als onze grootste uitdaging dat ouderen zichzelf kunnen zijn en blijven. Het leven staat centraal en niet de beperking of de ziekte. Dat is waar wij voor staan bij de Koperhorst.

Per 1 september 2023 zoeken wij naar een lid Raad van Toezicht met als portefeuille kwaliteit & veiligheid. In deze rol wordt u ook lid van de auditcommissie kwaliteit & veiligheid.

Profiel
Wij zoeken naar een lid dat zich wil verbinden aan de visie en kernwaarden van de Koperhorst en een warm hart heeft voor de zorg. U heeft affiniteit en ervaring met en gedegen kennis
over inhoudelijke vraagstukken in de (ouderen)zorg. Daarnaast is het een pré wanneer u een juridische achtergrond hebt.

Verder herkent u zich in onderstaande:

 • U heeft aantoonbare bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring;
 • U bent op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en de ouderenzorg in het bijzonder;
 • U bewaart evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • U bent in staat snel overzicht en inzicht in complexe informatie te verkrijgen;
 • U bent rolvast in een snel veranderende omgeving;
 • U bent ontvankelijk en besluitvaardig;
 • U bent stimulerend en actief in houding en gedrag;
 • U heeft gevoel voor maatschappelijke verhoudingen;
 • U kunt goed samenwerken in teamverband;
 • U bezit uitstekende communicatieve vaardigheden.

Raad van Toezicht de Koperhorst
De leden van de Raad van Toezicht (RvT) zijn open, benaderbaar en transparant. Zij tonen een oprechte nieuwsgierigheid en verdiepen zich in de vraagstukken die voorliggen. Zij hebben
vertrouwen in de organisatie, de bestuurder en elkaar zonder hun kritische houding te verliezen; respecteren andere meningen en ideeën. Daarbij hebben de leden oog voor ontwikkeling en staan open voor vernieuwing.

De RvT sluit in zijn toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie. De maatschappelijke relevantie van de opdracht van de RvT van de Koperhorst wordt voor een groot deel bepaald door visie en missie van de organisatie zoals staat verwoord in het strategisch beleidsplan van 2020 – 2025. De RvT ondersteunt de inhoud van het strategische beleidsplan en laat dit doorklinken in zijn doen en laten. De RvT heeft in zijn toezicht nadrukkelijk aandacht voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Het toezicht richt zich op het behalen van de zorginhoudelijke, maatschappelijke en financiële doelen van De Koperhorst, het voldoen aan wet- en regelgeving, het voldoen aan de Governancecode Zorg en het op een ethisch wijze handelen met oog voor zijn maatschappelijk doel en zijn cliënten en medewerkers. Naast de rol als toezichthouder fungeert de RvT als klankbord en adviseur voor de bestuurder en de organisatie.

De RvT bestaat uit 5 leden met ieder een eigen aandachtsgebied. Een lid wordt voor een periode van vier jaar benoemd met eventueel een herbenoeming voor weer 4 jaar. Er wordt gewerkt volgens de opgestelde visie op toezicht en het bijbehorende reglement. Daarnaast zijn er een tweetal auditcommissies: financiën en kwaliteit & veiligheid. De RvT vergadert gemiddeld 8 maal per jaar op de laatste maandag van de maand. Dit gebeurt deels fysiek en deels digitaal. De beide auditcommissies komen ca. 3 maal per jaar bijeen. Tot slot houden de leden van de RvT contact met de organisatie bijvoorbeeld middels het bijwonen van themabijeenkomsten, werkbezoeken op locatie of ontmoetingen met medezeggenschapsorganen.

De leden van de RvT ontvangen een bezoldiging van €5.500,- op jaarbasis. Voor startende toezichthouders is er een aparte bezoldiging afgesproken, inclusief scholingsaanbod.
De RvT streeft in haar samenstelling naar verscheidenheid in deskundigheden en hecht daarnaast aan een diverse en inclusieve samenstelling.

Vanwege het bereiken van de maximale zittingstermijn zal de huidige voorzitter van de RvT, de heer Lucas Kruiswijk per 1 oktober 2023 de RvT verlaten. Mevrouw Marita Meulmeester zal dan de rol van voorzitter overnemen.

Overige informatie
Voor meer informatie over de Koperhorst zoals het strategisch beleidsplan of jaarverslagen: kijk op www.koperhorst.nl. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Evelien van Dijk
(bestuurder), tel. 033 472 62 14.

Uw motivatie en CV kunt u uiterlijk 12 juni 2023 zenden naar: Stichting de Koperhorst, t.a.v. de Raad van Toezicht, Paladijnenweg 275, 3813 KA Amersfoort of digitaal naar werkenbij@koperhorst.nl.

De eerste gesprekken staan gepland op dinsdag 20 juni in de namiddag en avond.

Over het bedrijf

Contact

De Koperhorst